Adatkezelés

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Babynoby Kft. internet oldalain történő regisztrációval, és a

hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Babynoby Kft. az Ön adatait a szükség szerint elvégezendő szerkesztési

munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása

mellett felhasználja. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok

helyesbítését vagy törlését igényelni a "Babynoby Kft. 9330 Kapuvár, Zrínyi utca 26." címre, vagy az info@szulinaposbaba.hu email

címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk. 

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók:(NAIH-109145/2016, NAIH-109359/2016)

 

1. ADATKEZELŐ

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Babynoby Kft. 9330 Kapuvár, Zrínyi utca 26.

Cégjegyzékszáma: 08-09-025554,

Az adatkezelő céget nyilvántartó cégbíróság megnevezése:

Győri Törvényszék Cégbíróság.

Képviseli: Fülöp Attila ügyvezető igazgató,

Adatvédelmi nyilvántartási számok:

Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.(nyilvántartási szám: NAIH-109145/2016)

Marketing. "Kedvező ajánlatok eljuttatása a jelentkezőkhöz" megnevezésű adatkezelés.(nyilvántartási szám: NAIH-109359/2016)

e-mail cím: (info@szulinaposbaba.hu)

mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, http://szulinaposbaba.hu/  és az ott meghatározott egyéb címeken

elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési szabályzatban 

meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV) (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek

megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli,

figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye:

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. 

A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat

szerinti adatkezeléséhez. Kérjük, olvassa el a 6. ( Felhasználó Nyilatkozata) pontot is, a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat

elfogadásával tett nyilatkozatainak megismeréséhez!

 

3. MÓDOSÍTÁS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett

egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére

a regisztrációnál megadott elérhetőségek egyikén is küldhet értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat

hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a Weboldal használatához szükséges internet hozzáféréssel

és a Web­oldalt rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti, hogy az általa a Regisztrációnál megadott elérhetőségeken keresztüli

kapcsolattartáshoz, jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

 

4. FELHASZNÁLÓK KÖRE

A Felhasználó a Weboldalon regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált

Felhasználó (a továbbiakban: Jelentkező) igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, Weboldal használatát szabályozó felhasználási feltételek

(a továbbiakban: Szerződés) szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások). A nem regisztráló, de a Szolgáltatásokat igénybe

vevő Felhasználó vagy a Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is a jelen Adatkezelési Szabályzat

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi

és/vagy az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a Weboldalt látogató vagy

használó, nem Jelentkező Felhasználót is érteni kell.


A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján Jelentkező az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat megadta és a jelen Adatkezelési

Szabályzat 6. pontjában foglalt nyilatkozatokat (a továbbiakban együttesen: Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette,

továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a rá vonatkozó Szerződés, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó

gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük

(általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk vagy Szolgáltatás használatuk

előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Regisztrációját

és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal

használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért

történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

A cselekvőképtelen Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet, nevében törvényes képviselője

(általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

 

5. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes

adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Info tv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek

érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok

megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.


6. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA

A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá

az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az

Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében

kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a Szerződés rendelkezéseit,

amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a Weboldal használatának feltétele.

A Felhasználó a Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő

tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, közvetlen üzletszerzés, reklám, direkt marketing és marketing céljából kezelje.

 

A hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségen.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait

nem sértik. A Jelentkezők kijelentik, hogy a Felhasználói Fiókjukat tudomásukkal használó egyéb Felhasználók Felhasználói tevékenységéért

a felelősséget vállalják, és teljes mértékben helytállnak az Adatkezelő felé.

Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott

érvényességi ideig tárolásra kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a Szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz.

Az Adatkezelő által használt sütik fajtáiról, működésükről és letiltásuk lehetőségeiről az Anonim Felhasználóazonosító (cookie) elhelyezése

pontban olvashat bővebben.


A Felhasználó kijelenti, hogy megértette az Adatkezelő tájékoztatását és ennek megismerése után hozzájárul, hogy a cookie-kat a

Szolgáltatások igénybevételéhez használt végberendezésén (eszközén) az Adatkezelő egy (1) évig elhelyezze, továbbá hozzájárul az

ehhez kapcsolódó adatkezeléshez.

A Felhasználó hozzájárulását a cookie-k letiltásával természetesen bármikor visszavonhatja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k

letiltása műszaki kihatással lehet arra, hogy az Adatkezelő a továbbiakban-mennyiben tudja teljesíteni az egyes Szolgáltatásokat az

adott Felhasználó részére.

 

7. ADATKEZELÉSI CÉLOK

A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele,

nyújtása, fenntartása, védelme és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése érdekében, továbbá a Szolgáltatások továbbfejlesztése,

illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében, az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére, az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal

kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a Weboldalon indított vagy

kezdeményezett aktivitások előkészítésének, lebonyolításának, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatására,

és az ehhez kapcsolódó promóciós célokra (ajándékakciókon való részvételre, termékek/szolgáltatások ajánlására)

történő felhasználása érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

 

8. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra,

hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag

természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg.

A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen

Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

8.1.

Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:

(1) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév.
(2) Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe.
(3) Felhasználó lakcíme, postacíme.
(4) Felhasználó közvetlen telefonszáma
(5) Felhasználó által önkéntesen megadott facebook profiljának URL címe
(6) Felhasználó által feltöltött fotó


8.2.

Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
(1) Felhasználó számítógépének IP-címe,
(2) a Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve
(3) a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa,
(4) a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).


Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő

a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati

statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel,

melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

8.3.

A jelentkezők által tett hibabejelentésekkel kapcsolatos adatok Adatkezelő a hibabejelentésekkel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
- illetve kapcsolattartó vezetékneve és keresztneve;
- lakhely cím
- e-mail cím;
- telefonszám.

8. 4.

A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:
- a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
- regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása, illetve adatfrissítés céljából;
- szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
- válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk;
- promóciós ajánlatok.

A rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen értesítési listáról nem lehet leiratkozni, mert az

a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki.

Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen

lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

Az Adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú e-mail esetén  amennyiben küld ilyet a Felhasználónak biztosítja az ezekről történő

leiratkozás lehetőségét, így a későbbiekben ezeket a Felhasználó már nem kapja meg.Regisztrációs formanyomtatvány: az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat

(regisztráció típusától függően nevet, lakcímet, telefonszámot,gyermek várható születési idejét, Facebook profil elérhetőségét, e-mail címet)

kérjük el. Ezekre az adatokra a folyamat teljesítésének, lezárásának elősegítése, illetve az értesítési kötelezettségek szerződésszerű

teljesítése miatt van szükség.Hírlevél: (azokra vonatkozik akik bepipálták a kérek hírlevelet négyzetet) az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet. Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybevételével, a

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a

Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat.

A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját

nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon

esetlegesen felkínált hírlevél szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni,

a hírlevélben és a Weboldalon megjelölt módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségére

küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.Saját üzletszerzés: a Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő

saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása

alatt bármikor lehetséges a Weboldalon vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken.

Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagokat küldhet ki a Felhasználóknak,

melyekben a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. Azok a Felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni,

e szándékot tudató e-mail elküldésével a jövőben bármikor lemondhatják e tájékoztató szolgáltatást a jelen Adatkezelési Szabályzat

1. pontjában feltüntetett e-mail címen.Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing: a Felhasználók számára  hozzájárulásuktól függően  bizonyos időközönként tájékoztató

célú körleveleket küldhetünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról. Ennek érdekében kezeljük a Felhasználók e-mail címét, nevét

és postacímét. Amennyiben a Felhasználók nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat

nem jelezték, lemondhatják az Adatkezelőnél a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken.Értesítés regisztráció megtörténtéről, szolgáltatások tartalmának változásáról: regisztrációhoz,  kötött Szolgáltatások területén az

új Felhasználónak egy első üdvözlő üzenetet küldünk a megadott e-mail címre. Amenynyiben valamely Szolgáltatáshoz kapcsolódóan

a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk a Felhasználók számára,

akkor a Felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést

küldünk. Az ilyen szolgáltatásértesítéseket minden Felhasználó számára elküldjük, az ilyen értesítési listáról nem lehet leiratkozni,

mert az a szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket

elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe,

és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.


A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa feltöltött adatokat, amennyiben

nyilvánosként lettek feltöltve, a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában megadott, Nyilatkozatban foglalt egyedi, tájékozott és

önkéntesen megadott határozott hozzájárulása, illetve a jelen bekezdésben foglalt hozzájárulása alapján a nyilvánosság számára

hozzáférhetővé tegye a Weboldalon. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon

való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak,

amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli. A Felhasználó jelen hozzájárulása alapján az Adatkezelő jogosult arra,

hogy a nyilvánosként megadott adatokat a Weboldalhoz, illetve az Adatkezelő tevékenységéhez, illetve működéséhez kapcsolódó promóciós

célokra felhasználja.A Szolgáltatások használata során naplófájlban rögzítésre kerülő személyes adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai

célokat szolgál. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatások

működtetéséhez szükséges anonimizált statisztikai adatgyűjtést végezzen.

A Felhasználó megtilthatja adatainak ilyen célú felhasználását 14-15. pontban foglaltak szerint.


A Felhasználó egyedül felelős az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai,

akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért, ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti, és harmadik személy felé helytáll

minden, ilyen továbbításból vagy a jóváhagyások be nem szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben.

A Felhasználók adataikat a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségen módosíthatják.

Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti.

E személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges.

 

9. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontjában meghatározott célok érdekében

és a jelen Adatkezelési Szabályzat 10. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden

szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti,

hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az

Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott

és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.10. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év,

tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a

Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó

kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél

számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.


Az Info tv.-nek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi

kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés) vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése

céljából  ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön Felhasználói

hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

11. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön

adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló

természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem a Felhasználó számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló,

hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független,

nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.


Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal

a Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az

adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.

Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési,

megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével

kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át.

Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat.

Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes.

Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést,

az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.12. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti előzetes és

tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági

megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden

egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.


A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok

átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, a kézbesítést,

az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevők az Adatkezelőnek biztosítanak szolgáltatásokat és elsősorban Magyarországon vagy az

Európai Gazdasági Térségben működnek helyileg. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem

használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.


Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti.

Ez a személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges.

Kérjük, hogy olvassa el az „Adatbiztonság” és az „Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése” szakaszokat is

az adattovábbítás tekintetében!ANONIM FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÓ (COOKIE) ELHELYEZÉS


13.1.

Saját cookie-k elhelyezése

Az anonim Felhasználó-azonosító (ezután cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat,

melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon

nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas.

Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók

egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet

tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát,

illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket.

 

A cookie-k segítségével például tárolhatjuk a Felhasználók preferenciáit és beállításait; ezek segítenek a bejelentkezésben;

személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését. Mindezek érdekében az olyan Felhasználói tevékenységek,

mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és

követésére használunk szolgáltatásokat.

 

Flash cookie-kat arra használunk, hogy például megmondja nekünk, hogy a Felhasználó járt-e már valaha a weboldalunkon illetve

segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik a Felhasználót a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k

növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik a Felhasználó által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik.

Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani, valamint őn vissza tudja utasítani a böngésző

cookie-kat a böngésző beállításain keresztül – azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását.


Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani,

hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat

(például a szülinapos baba program  online platformját a http://szulinaposbaba.hu/ oldalon) nem vagy nem olyan formában éri majd

el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.


A Szolgáltatásokat nagyszámú Felhasználónk használja változatos szoftver- és hardver-környezetben, eltérő felhasználási céllal és területtel.

A Szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban Felhasználóink igényeihez és lehetőségeihez, ha felhasználási szokásaikról és

igényeikről átfogó képet kapunk. Felhasználóink nagy száma miatt azonban a személyes megkeresés és visszajelzés mellett hatékony

kiegészítő módszer, ha a szokásaikat és a Szolgáltatások futtatási környezetére vonatkozó adatokat automatizált módszerrel is gyűjtjük

és elemezzük.

13.2.

Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése

A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott

Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitics is „sütiket” (cookies),

az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a Szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált,

a Weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja,

és ott tárolja. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott

tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal

kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és -feldolgozás jogszerűségéért

és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. Amenynyiben kérdése, kérése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, a jelen Adatkezelési

Szabályzat 1. Pontjában meghatározott e-mail címen érhet el minket.


Az Adatkezelő a Felhasználóknak küldött hírlevelében vagy egyéb szolgáltatásainál követő azonosítókat (tracking ID) is használhat

a felhasználói szokások fejlesztése és nyomon követésének céljára:

- Google Adsense,

- Google Co-op (search),

- Adverticum,

- Gemius,

- Median Webaudit,

- OpenX,

- Facebook (likebox, share),

- Addthis.com (share),

- Apple Inc. (meta tag).

 

14. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI lehetőségek

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat

esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott

e-mail címre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben

a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre juttatja el.

(a) Tájékoztatás

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást

ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről

(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, ha a Felhasználó adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontjának

utolsó bekezdése szerint kezeli és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták

meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre kérjük

eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes.

(b) Törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó a lenti c) pontra tekintettel kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában vagy

jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött, és még hatályos Szerződés teljesítésére

tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul

és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét,

a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi.

 

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen jelzi

az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül

az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok

törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond.

A törlés minden esetben költségmentes.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti.

(c) Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján

feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli,

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(d) Megjelölés

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott

személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő

harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a

Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

15. TILTAKOZÁSI JOG ÉS JOGORVOSLATI JOGOK

(a) Tiltakozási jog

A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap

alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az

adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről

értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a

tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre

megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül

bírósághoz fordulhat.

(b) Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges.

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megjelölt adatvédelmi

hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes

adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye

(tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire

vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.

Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett

ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői

mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította.

Cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.

 

16. AZ ADATALANYT VÉDŐ TOVÁBBI GARANCIÁK

Minden Felhasználónak joga van arra, hogy

- tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és

szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

- ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes

adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.

 

17. ADATKEZELŐNÉL KIJELÖLT, ADATVÉDELEMÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában

az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található

e-mail címen keresztül.

 

18. EGYÉB

A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscsoport minden olyan tagja, amelynek az Adatkezelő

közvetve vagy közvetetten legalább 50%-os tulajdonosi részesedésen keresztül tagja, vagy az Adatkezelő eszközei egészének vagy

jelentős részének felvásárlója, a jelen Adatkezelési Szabályzatban biztosított jogok és kötelezettségek tekintetében az Adatkezelő

kedvezményezettjének/engedményesének minősül.

Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Adatkezelési Szabályzat minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni,

amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt vagy jogosultságot tartalmaznak.

A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt jogait és kötelezettségeit nem jogosult harmadik személyre átruházni

vagy engedményezni.

 

Frissítve: 2016.12.08. 


Fülöp.Attila
ügyvezető igazgató