ÁSZF

Szülinapos baba kiválasztás szabályzat (ÁSZF)

A Szülinapos baba kiválasztás szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Babynoby Kft.

(9330, Kapuvár, Zrínyi utca 26) által üzemeltetett http://szulinaposbaba.hu/   weboldalon megjelenő kiválasztásra

(a továbbiakban: Játék) a feltüntetett  feltételekkel.

A Játékok szervezője és lebonyolítója az Babynoby Kft.(a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen

Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, 18. életévét betöltött magyarországi bejelentett

lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel,

és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a

nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői,

munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve az Adatkezelési Szabályzatban részletezett

adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja.

A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

2. A Játék leírása

A Játék leírása a http://szulinaposbaba.hu/ weboldalon érhető el.

Évente 4 alkalommal (évszakonként egyszer) választunk egy családot.

Az ajándékcsomagot - értékben és tartalomban - a Baby Market (ez után felajánló) csapata állítja össze.

A kezdőcsomag a baba első hónapjaihoz szükséges termékeket tartalmazza, a későbbi ajándékok pedig természetesen

igazodnak a kiválasztott neméhez és életkorához. Az ajándékok pénzre nem válthatók.

A nyertes kismama nem szavazás és nem sorsolás útján kerül kiválasztásra, annak kiválasztásának jogát a Babynoby Kft.

teljes mértékben fenntartja.

 

3. A Játék időtartama

Játék időtartama: folyamatos

 

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékosok közül a kiválasztáson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket

együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt:

 • a kért nevet, email címet, telefonszámot, lakcímet a valóságnak megfelelően megadják,
 • Megadják facebook elérhetőségüket,
 • Várandós képet töltenek fel magukról,
 • a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást megadják,
 • hozzájárulnak, hogy a Szervező és a nyereményeket felajánló cég, mint önálló adatkezelők közvetlen üzletszerzési
  célból megkereshessék saját és üzleti partnereik ajánlataival a megadott elérhetőségen.
 • Egy Játékos legfeljebb egy e-mail címmel regisztrálhat és vehet részt az aktuális Játékban.
  Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, annál a Szervező a Játékos első jelentkezését veszi figyelembe.
 • A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll
  módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a kiválasztáson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges.

5. Nyeremények

A Játék nyereményei:

Az érkező babák közül a szerencsés kiválasztott egy 30 000 - 50 000 Ft értékű ajándékcsomag boldog tulajdonosa lesz!

A gyermeket az ELSŐ, a MÁSODIK, és a HARMADIK születésnapján is további meglepetésekben részesül a felajánló által.

A Játék mindenkori leírása http://szulinaposbaba.hu/  weboldalon érhető el.

A játék időtartama alatt a Játék leírásában meghatározott időpontban kerül sor a nyertes kiválasztására

Nyertes a kiválasztás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján a nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,

valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

 

6. Kiválasztás

A nyertes kismama nem szavazás és nem sorsolás útján kerül kiválasztásra, annak kiválasztásának jogát a

Babynoby Kft. teljes mértékben fenntartja.

A kiválasztás a Babynoby Kft. székhelyén történik: 9330 Kapuvár Zrínyi utca 26.

A kiválasztás időpontja: minden évszak középső hónapjának 15-én kerül sor. 

( Tavasz: április 15, Nyár: július 15, Ősz: október 15, Tél: Január 15,)

A játék alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor.

Így értelem szerűen az aktuális időszak nyertese, csak azok közül kerülhet ki, akik leadták jelentkezésüket az adott évszak közepéig!

 

 

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre

egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A kiválasztásra történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési

hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra

hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

7. Nyertesek értesítése

A kiválasztott minden esetben a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

A kiválasztott nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a http://szulinaposbaba.hu/

weboldalon és a  Baby Market https://www.facebook.com/Baby.Market.webshop/ facebook oldalán a Játék zárását követő

3 munkanapon belül közzé teszi a Szervező.

 

8. A nyeremények kézbesítése

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át,

illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak (név, lakcím, email cím, telefonszám,)

hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket postai úton, futárszolgálattal vagy személyesen juttatjuk el a nyerteshez.

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni.

A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási

idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

 

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott e-mail cím lakcím, telefonszám,

facebook elérhetősége, foto adataik a Babynoby kft mint adatkezelő, adatbázisába kerüljenek és azokat a Babynoby Kft minden

további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyertes kiválasztása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése,

a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 5 évig, és a jelentkező Játékosok nevét, lakcímét a

nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje.

A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését.

Minden Játékos, aki részt vesz a játékban hozzájárult ahhoz, hogy a Babynoby Kft. reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve

marketing céllal megkeresse. 

 

Azonban ha adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, az az elektronikus levél alján található link útján, vagy

az info@szulinaposbaba.hu email címen visszavonhatja adatkezelés vonatkozásában hozzájárulását, amely nem érinti a kötelező adatkezelését.

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét

pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

A Babynoby Kft a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások

és jogszabályok keretei között. A Babynoby Kft adatkezelési gyakorlatára a jelen kiválasztási szabályzatban nem szabályozott

kérdésekben a http://szulinaposbaba.hu/  oldalon található adatkezelési szabályzat az irányadó.

 

10. Felelősség kizárás

A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok

kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez

kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.

Az adatok hiányosságáért (emial cím-név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi

következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában

nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag

a Játékosokat terheli.

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges

hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,

károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban

történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a kiválasztással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos,

a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért

semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot,

valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy

kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

11. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat folyamatosan elérhető a http://szulinaposbaba.hu/ / weboldalakon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor

megadott e-mail címről az info@szulinaposbaba.hu e-mail címre!

Frissítve: 2016. 12. 08.